Privacybeleid Giftshop XL Gifts & Gadgets
https://www.giftshopxl.nl


Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening
en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.


Hieronder kunt u lezen op hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Prestashop. Prestashop maakt gebruik van cookies om technische informatie
te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.


Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Eigen-Domein.nl. Eigen-Domein.nl heeft passende maatregelen genomen
om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen en is op grond van de overeenkomst tot
geheimhouding verplicht.


Voor het afhandelen van  betalingen in de webwinkel maken wij gebruik van de betaaldienstverlener Pay.nl.
Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.
Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl
behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
gegevens met derden te delen. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Wanneer u een bestelling doet bij ons is het onze prioriteit om uw pakket zo spoedig mogelijk bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. DHL gebruikt de adresgegevens alleen ten behoeve van
het uitvoeren van de overeenkomst (afleveren van de bestelling). Voor facturatie en boekhoudkundige bewerkingen maken wij gebruik van een eigen software oplossing. In geen geval zullen
persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.
Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. 


Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact
met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan
om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
 

Er worden geen gegevens automatisch verzameld via de website. Eventuele data opgeslagen in zogenaamde geautomatiseerde
cookies wordt wekelijks gewist en opgeschoond. 


In incidenteel voorkomende gevallen kan Giftshop XL Gifts & Gadgets verplicht worden tot het delen van uw gegevens in verband
met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar
wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.


Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer
tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Daar wij geen intentie hebben
om gegevens van klanten te bewaren worden de verzamelde gegevens iedere maand volledig opgeschoond en verwijderd.


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de
persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op
deze rechten kunt beroepen.


U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw
persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling
van uw bezwaar. 


In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken,
dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens
Giftshop XL Gifts & Gadgets
Boedijnhof 207
1628SJ Hoorn
Nederland
T 085 - 888 3515
E privacy@giftshopxl.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Kelvin van KoertPurchased Images:

123RF Stockfoto | 123RF.com

Auteursrecht: <a href='https://nl.123rf.com/profile_dominikhladik'>dominikhladik / 123RF Stockfoto</a>

Auteursrecht: <a href='https://nl.123rf.com/profile_gstockstudio'>gstockstudio / 123RF Stockfoto</a>

Auteursrecht: <a href="https://nl.123rf.com/profile_dolgachov">dolgachov / 123RF Stockfoto</a>

Auteursrecht: <a href="https://nl.123rf.com/profile_zonecreative">zonecreative / 123RF Stockfoto</a>

Auteursrecht: <a href="https://nl.123rf.com/profile_vadymvdrobot">vadymvdrobot / 123RF Stockfoto</a>

Auteursrecht: <a href="https://nl.123rf.com/profile_gstockstudio">gstockstudio / 123RF Stockfoto</a>

Auteursrecht: <a href="https://nl.123rf.com/profile_Eugenio Marongiu">Eugenio Marongiu / Eugenio Marongiu</a>

Please note that we intent to prevent any kind of copyright infringement on our website. Product images are 
provided by our suppliers and it is assumed these images can be used without any legal claims. Please contact
our graphic editor at image-support@giftshopxl.nl to report (and solve) issues with regard to product images.
Thank you!